ประกาศ บัดนี้ กระทรวงการคลัง อนุญาตให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำเงินค่าปรับที่อยู่ในอำนาจเปรียบเทียบปรับของข้าราชการตำรวจและเงินค่าปรับตามกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนที่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินสมทบเข้ากองทุนฯ ร้อยละ 95 ส่วนที่เหลือร้อยละ 5 ให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยเร็ว ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557 -30 ก.ย. 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเวียนได้ที่ www.finance.police.go.th.

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :